Vedtægter

§ 1
Humlebien – Humlebæk Børnefilmklub har til formål at arrangere filmforestillinger for børn og unge i
Fredensborg Kommune, samt at formidle og støtte børnekulturelle aktiviteter gennem samarbejde med
andre aktører.

§ 2
Som medlemmer kan optages børn og unge i alderen 6-15 år bosiddende i Fredensborg Kommune.

§ 3
Humlebien ledes af en bestyrelse på mindst 6 medlemmer. De 6 medlemmer vælges på den ordinære
generalforsamling jvfr.

§ 6.
For hver af de 6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan der vælges en suppleant. I øvrigt
supplerer bestyrelsen sig selv.

§ 4
Som valgbare til bestyrelsen og som stemmeberettigede på generalforsamlingen er forældre til børn, som
betaler det fastsatte kontingent samt borgere fra 16 år.

§ 5
Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

§6
Bestyrelsen sammensættes af:
3-5 voksne samt 1-2 unge fra 16 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formand,
næstformand, sekretær og kasserer kan danne et koordineringsudvalg/forretningsudvalg. Til repertoirevalg,
budgetudarbejdelse o.l. kan bestyrelsen nedsætte arbejdsgrupper.
Store børn og unge (fra 10 år) kan fungere som vagter ved klubbens forestillinger sammen med en voksen.

§ 7
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i april eller
maj måned og indkaldelse skal ske ved annoncering i den lokale presse med mindst 14 dages varsel.
Dagordenen ved ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Valg af bestyrelse og 1 revisor.
7. Eventuelt
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved et simpelt flertal. Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter 1/3 af bestyrelsen eller 1/5 af
medlemmernes forældre skriftlig fremsætter krav herom, med angivelse af de punkter som ønskes
behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§ 9
Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue anvendes til indkøb af materialer af kulturel art, og
uddeles til børnebiblioteker og børneinstitutioner i Fredensborg kommune.
Vedtaget på generalforsamlingen den 29. april 1976 med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne
den 14. april 1977, den 13. april 1982, den 7. maj 1985, den 12. april 1988, en ekstraordinær
generalforsamling den 29. marts 2007 og generalforsamlingen den 9. maj 2017.

Download vedtægter som PDF

Vedtægter 5. udg. 2017
OM HUMLEBIEN
SKRIV TIL OS
Designet af KSA Design & IT Service med WordPress og Oxygen
envelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram